19-01-2017

Web-

Singular i particular visiA? de la vila de finals del segle XIX. El Sr. Alejandro

Cirici ens descriu la imatge que tA� de la��Argentona que ell viu, no faltat de crA�tiques

sobretot pel que fa a les argentonines i els argentonins de la��A?poca.

VisiA? faltada da��una anA�lisi mA�s generalista i que la fa una opiniA? poc creA?ble.

En la seva descripciA? dels masos A�s prou eloqA?ent, deixant de banda masies

que varen tenir una importA�ncia cabdal, sobretot en el cultiu de la vinya. Es

centra sobretot en les cases senyorials per la seva rellevA�ncia familiar i arquitectA?nica.

En els seus escrits sobre les aigA?es medicinals de la vila en fa

unes pinzellades mA�s concretes. Amb aquest opuscle da��Alejandro Cirici es

dA?na a conA?ixer aquesta visiA? singular de la��autor sobre Argentona.

GrA�cies al Centre da��Estudis Argentonins Jaume Clavell per la cerca del document

i que serveixi per situar-nos a finals del segle XIX en la nostra vila.

A�ngel Puig BoltA�

Regidor de Cultura

 Share on Facebook